Om Hyperskolen

Introduksjon

Alle store organisasjoner er avhengig av kompetente og engasjerte tillitsvalgte som kan drive arbeidet videre. Hyperion er intet unntak. For å sikre kontinuerlig utvikling av kompetanse og arbeidsvilje er det viktig å ha et godt opplegg rundt skolering av de tillitsvalgte. Her kommer skoleringsprogrammet - Hyperskolen - inn i bildet.

Hyperion er en av landets største barne- og ungdomsorganisasjoner, og kanskje den største som driver med fritidsaktiviteter. De fantastiske fritidsinteressene omfatter svært mange ulike områder, og for at forbundet skal kunne dekke over og favne alle, er det essensielt at man har dyktige tillitsvalgte både på lokalt og sentralt plan.

Hyperskolen skal være et helhetlig og omfattende program for skolering av tillitsvalgte på ulike nivåer i organisasjonen. Tidligere har man drevet med skolering i ulike former, blant annet gjennom skoleringseminaret Hypericon - men det har hittil manglet et sammenhengende opplegg for kompetanseutvikling. Hyperskolen legger en konkret plan for kompetanseutvikling av den enkelte tillitsvalgte, fra verv i styret i en mindre medlemsforening, til medlem av arbeidsutvalget i forbundet.

Forbundet skal fortsette å vokse, og Hyperion skal bli stadig sterkere og mer slagkraftig. Hyperskolen er et godt hjelpemiddel for å få til dette.


Hyperskolens struktur

Hyperskolen er bygget opp av skoleringsmoduler, som utgjør ulike programmer innenfor tre nivåer. Hvert program skal gi en god opplæring innenfor ulike temaer, som politikk eller organisasjonsutvikling.

Programmene bygger på hverandre. Det vil si at fordypningsprogrammet i politikk på nivå 3 bygger på den grunnkompetansen man får av politikkprogrammet på nivå 2. Hver modul består av en rekke kompetansemål som utgjør rammeverket for skoleringen. Det er disse kompetansemålene fra hver modul som til sammen utgjør den kompetansen man skal oppnå etter fullført program.

Flere av modulene overlapper mellom ulike program, der det er naturlig. Det vil ikke være nødvendig å gå gjennom de samme modulene flere ganger, om man velger å ta flere programmer.

Hyperskolen består altså av tre nivåer, som igjen består av ulike programmer. Her er en oversikt over de tre nivåene:


Nivå 1: Grunnleggende kompetanse

Hyperskolens første nivå består av programmer som gir den grunnleggende kompetansen som enhver tillitsvalgt burde inneha. Resten av programmene på nivå 2 og 3 bygger på nivå 1, og forutsetter at dette nivået er gjennomført, eller at man innehar tilsvarende kompetanse.

Dette første nivået er langt mindre omfattende enn de to neste. I hovedsak er dette myntet på nye tillitsvalgte, som har lite erfaring med hverken Hyperion eller styrearbeid.

Skoleringsprogrammene på nivå 1 er i utgangspunktet obligatoriske for alle tillitsvalgte i Hyperion, med mindre man har tilsvarende kompetanse fra før av.

Nivå 2: Viderekommen kompetanse

Nivå 2 i Hyperskolen gir de tillitsvalgte dypere kompetanse i forskjellige temaer, samt vervskoleringer for sentralstyret og regionsstyret.

Nivået omfatter skoleringer innen organisasjonsdrift, politisk arbeid, ledelse, administrasjon og økonomi. Tanken er at ulike medlemmer av et styre skal opparbeide seg ulik kompetanse, slik at man til sammen innehar all den kompetansen som er nødvendig for å utføre et godt arbeid.

I tillegg består dette nivået av vervskoleringer for sentralstyret og regionsstyret. Disse skoleringene er tverrfaglige og består av moduler fra de andre programmene på nivået.

Nivå 3: Fordypning

Hyperskolens tredje nivå gir de tillitsvalgte mulighet til å fordype seg i ulike emner. Nivået består av Fordypningsprogrammet, som igjen er delt opp i tre retninger - støtteordninger, politikk, og organisasjon. I tillegg inngår vervskoleringen for arbeidsutvalget i nivå 3.

Målet med nivå 3 er å skape tillitsvalgte med svært høy kompetanse innen de forskjellige emnene. Det er ikke tenkt at alle tillitsvalgte skal gjennom disse skoleringene, men at enkelte som har vist stor kompetanse og arbeidsvilje skal få muligheten.

Alle programmene bygger på nivå 2-programmer, som man må ha fullført for å gå videre til nivå 3.